033-467 77 77 info@tg.nl

Campus en
Clusterontwikkeling

Samenwerking voor campusontwikkeling

Bij campusontwikkelingen staat samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijven en overheden centraal. Een campus is veelal de fysieke uiting van een cluster. In Nederland is er veel aandacht voor het (ruimtelijk) clusteren van bedrijven, (kennis)instellingen en overheids- of maatschappelijke instanties. Met in het achterhoofd het succes van de High Tech Campus Eindhoven of Utrecht Science Park zetten veel Nederlandse gemeenten en regio’s actief in op innovatie, kennisvalorisatie en economische specialisatie.

Clusters

Clusteren staat voor het stimuleren van lokale specialisatie in een aantal verwante sectoren, met nauwe verbanden tussen bedrijven, kennisinstellingen, overheden en andere organisaties. De vraag is nu: Hoe kunnen goed functionerende clusters worden gecreëerd en ondersteund? Het antwoord op die vraag is nog steeds onderwerp van veel onderzoek en discussie. Want hoe eenvoudig het is om de voordelen van clusters te benoemen en te herkennen wanneer ze aanwezig zijn, zo moeilijk is het om ze te creëren.

De economische theorie kan grotendeels duidelijk zijn, de beleidstheorie is dat veel minder. De stip aan de horizon kunnen we zien, maar de route ernaartoe is lastig. Veelal is een campusontwikkeling onvoorspelbaar, doordat er een balans moet worden gevonden tussen enerzijds vasthoudendheid en anderzijds het openstaan voor kansen. Hierdoor is het eigenlijk niet mogelijk om een standaard ‘route’ uit te stippelen om een campus of cluster succesvol te ontwikkelen.

CAMPUSONTWIKKELING 2.0

Best Practices: ‘Het Bouwen Van Een Community’

De campus staat in de belangstelling van (de)centrale overheden, want de ontwikkeling van een campus staat voor economische groei en innovatie. De triple helix van overheid, kennis & wetenschap en het bedrijfsleven werkt hierbij als een magneetvoor mensen, bedrijven en instellingen die zich organiseren rondom een gemeenschappelijk thema.

Seminar: 27 Juni 2017 |14.30 – 17.30 uur | Locatie: Universiteit Utrecht

Aanmelden

Falen: een asset bij campusontwikkeling, maar wie benut het?

Falen is iets wat niemand wil en toch moet. Zonder falen kom je nergens. Een regio die economisch wil floreren heeft een faal-attitude nodig. Incrementele vernieuwing of grote disruptieve vernieuwingen, beiden kunnen niet zonder falen. Falen is een must en omdat...
Read More

De nieuwe high tech campus voor Brainport Eindhoven

De Brainport Industries Campus is de nieuwe locatie voor de hightech maakindustrie. Op de campus vestigen zich gespecialiseerde toeleveringsbedrijven. De totale oppervlakte is 200 hectare, waarvan een derde deel wordt bebouwd met vijf grote bedrijfsgebouwen. Elk...
Read More

Top Science & innovation Parks in the Netherlands

Banen

Bedrijven

Studenten

Miljard investeringen tot 2020

In deze publicatie worden acht Nederlandse campussen beschreven: Amsterdam Science Park, Brightlands Chemelot Campus, High Tech Campus Eindhoven, Kennispark Twente, Leiden Bio Science Park, TU Delft Science Park, Utrecht Science Park en Wageningen Campus.

Per campus wordt een overzicht gegeven van de gebouwde omgeving, nieuwe vastgoedontwikkelingen, de R&D focus, het aantal studenten en bedrijven, de shared R&D faciliteiten, de gevestigde Research Instituten en de Start-up programma’s.

Plaatje met link naar nieuwe pdf

Soorten campussen

Ook zijn er verschillende soorten campussen. Watercampus Wetsus Leeuwarden en de High Tech Campus zijn voorbeelden van een geografische concentratie: hierbij zijn faciliteiten beschikbaar op één centrale locatie, waarbij het delen van faciliteiten en kennis wordt vergemakkelijkt, mede omdat de kans op ontmoeting groot is.

Een ander soort campus is de campus waar de faciliteiten niet centraal zijn gegroepeerd. Dan bestaat de campus voor een deel uit (virtuele) netwerken. Dat heeft gevolgen voor de in te richten organisatie.

Staatssteun of ontwikkelstrategie bij gebiedsontwikkeling: de scheidslijn is dun

Twee plannen van Rem Koolhaas in Rotterdam, ‘het Timmerhuis’ en ‘De Rotterdam’, konden alleen gebouwd worden door steun van de overheid. Deze steun was geoorloofd, de recente steun aan de Markthal niet. Gregor Heemskerk (Twynstra Gudde) beschrijft de strategie van overheden om ontwikkelingen op gang te brengen aan de hand van Amsterdamse en Rotterdamse voorbeelden.

Lees dit artikel uit grondzaken

Regionale inbedding bepaalt succes van campus

Een expeditie langs vier campussen in Nederland, België en Duitsland laat zien dat de regionale, economische en historische inbedding van een technologisch cluster veel belangrijker is dan de fysieke en ruimtelijke vorm ervan.

Lees dit artikel uit Ruimtelijk bekeken

Top Science & Innovation Parks in the Netherlands - Motor of a strong and sustainable economy

This article gives an overview of the eight leading Science & Innovation Parks in the Netherlands. Together th Science & Innovation Parks are considered to be the greatest driving force of the Dutch economy. We are quickly becoming clusters of European significance. We offer excellent opportunities, inspiring locations and wonderful communities to leading companies from home and abroad.

Download het overzicht

Leernetwerk

De ontwikkeling van campussen en economische clusters vraagt van veel verschillende partijen een inspanning. Overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen staan voor de vraag hoe ze het slimste een campus kunnen ontwikkelen. Of hoe ze bij kunnen dragen aan een vitaal cluster van economische activiteiten. Een aantal gemeenten, bedrijven en kennisinstellingen hebben daartoe Twynstra Gudde gevraagd hen te helpen met het realiseren van een leernetwerk campus en clusterontwikkeling.

AAvullen met oude content en formulier om in te schrijven.

Ook van de reis

Onze expertise

Omdat het inzetten van een standaardoplossing niet past bij deze opgave, is het belangrijkste waar op gevaren kan worden expertise en ervaring met dergelijke processen om een goed functionerende samenwerking tot stand te brengen. Om dit te bereiken moet de governance van het samenwerkingsverband ruimte geven aan bedrijven en kennisinstellingen, en dient het programma flexibel en uitnodigend te zijn voor bedrijven.

Door ons werk voor o.a. Brainport Industries Campus (Eindhoven), Social Enterprise Campus (Apeldoorn), The Hague Humanity Hub, Maintenance Value Park (Terneuzen), Green Park Aalsmeer, Greenport Duin- en Bollenstreek, Utrecht Science Park, The Hague Security Delta, Delftech Park (Delft), Flevo Campus Almere en Deventer Open Innovation Center weten wij dat elke situatie uniek is en een aanpak op maat vraagt.

Onze Rollen

i

Wij worden gevraagd te adviseren over het besturingsmodel of governance

Wij stellen het Masterplan op en het bestemmingsplan

f

Wij vervullen de rol van kwartiermaker om de publiek private samenwerking op te richten

e

We richten het bestuurlijke besluitvormingsproces in

Wij stellen de ontwikkelstrategie op en leveren de bijbehorende business case

We stellen het strategische vastgoedplan op

Wij geven organisatie advies voor de op te richten organisatie

Danielle van Steeg

Danielle van Steeg

Adviseur

Als adviseur bij Twynstra Gudde voer ik verschillende opdrachten uit op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling. Ik ben hierin een aanpakker, goed in organiseren en ga altijd doeltreffend te werk.

dvs@tg.nl Tel: 033 467 72 30

Gregor Heemskerk

Gregor Heemskerk

Adviseur

Als adviseur en manager werk ik aan het realiseren van ruimtelijke of economische ambities. Vaak gaat het om processen die complex zijn door een veelvoud van stakeholders en belangen. 

ghm@tg.nl Tel: 033 - 467 72 30
Stationsplein 1
3818 LE Amersfoort
Postbus 907
3800 AX Amersfoort
033 - 467 77 77

info@tg.nl
Routeplanner
Download pdf